Privacy

Algemeen
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met je gegevens omgaan en informeren we je over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
Gijs Fysiotherapie maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op je gegevens uit te voeren. Denk hierbij aan leveranciers van software om declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen, bijvoorbeeld de Afspraken App.

Verzamelen van informatie
Als je behandeld wilt worden, moeten we gegevens over jou verzamelen. Bijvoorbeeld om een behandelplan op te kunnen en bijvoorbeeld om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF). Gijs Fysiotherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • om een goede medische behandeling te geven
  • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk (declaratie)
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. 

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie
Gijs Fysiotherapie deelt alleen noodzakelijke informatie met andere zorgverleners, zoals een huisarts of een specialist. Alleen als je vooraf toestemming hebt gegeven, delen wij informatie met bedrijfsarts of anderen. 
Gijs Fysiotherapie stuurt in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

  • de zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
  • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.

Beveiliging
Gijs Fysiotherapie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.

Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene
Als patiënt heb je rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Deze zijn:

  • Het recht op informatie: via deze verklaring laten wij je weten welke gegevens er van jou verwerkt worden en met welk doel.
  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien jij vindt dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van jou (of door derden) verstrekt en vereisen je schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
  • Je mag een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier toevoegen.
  • Je mag, in bepaalde gevallen, je tegen de verwerking van jouw gegevens verzetten.
  • Je mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, kun je mailen naar info@gijsfysiotherapie.nl

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een patiënt, is Gijs Fysiotherapie verplicht binnen vier weken te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door Gijs Fysiotherapie zal dit schriftelijk aan de patiënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.

Gijs Fysiotherapie wijst je er bij deze op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over privacy
Voor vragen, klachten of opmerkingen kun je mailen naar info@gijsfysiotherapie.nl